HUISREGELS

Deze huisregels en voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die het festivalterrein betreedt. Het kopen van een toegangsbewijs en het al dan niet op legale wijze betreden van het terrein betekent dat de koper/bezoeker deze voorwaarden zonder enig voorbehoud accepteert. In het navolgende wordt onder Organisatie de rechtspersoon Stichting Release en haar bestuursleden en vrijwilligers verstaan.

 1. Het meenemen en nuttigen van eigen eten en drinken alsmede middelen die op de verboden middelenlijst van de Opiumwet staan, alsmede lachgas, is niet toegestaan. Het bij zich dragen van, alsmede het gebruik van, wapens (al dan niet nep) is niet toegestaan.
 2. Bezoekers stemmen er op voorhand mee in dat ze door daartoe door de organisatie aangewezen personeel en beveiligers gefouilleerd mogen worden en dat hun kleding en (hand)bagage wordt gecontroleerd.
 3. Bezoekers dienen ten allen tijde de aanwijzingen van de als zodanig kenbare beveiligers en/of vrijwilligers en/of bestuursleden van de organisatie en/of aanwijzingen van het bevoegde gezag zoals politie, brandweer, BOA’s en andere overheidsdienaren op te volgen.
 4. Bezoekers mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie als zodanig afgezette delen van het terrein (zoals backstage) niet betreden.
 5. Van bezoekers wordt verwacht dat zij zich behoorlijk gedragen. Hieronder valt onder meer het deponeren van afval in de daartoe bestemde bakken.
 6. Bezoekers dienen zich ten allen tijde te kunnen legitimeren. Het nuttigen van alcoholische consumpties door, en het aanbieden van alcoholische consumpties aan, personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is verboden. Personen die dit verbod overtreden kunnen van het terrein worden verwijderd. Bovendien zijn zij, althans hun wettelijke vertegenwoordigers, gehouden de door de organisatie te lijden schade (in de vorm van bijvoorbeeld boetes) aan de organisatie te vergoeden.
 7. In verband met controle van de terzake geldende regelgeving wordt aan elke bezoeker bij binnenkomst een polsbandje uitgereikt. Het dragen van het juiste bij dag passende leeftijdsgerelateerde polsbandje is verplicht. Personen die op het festivalterrein het aan hen uitgereikte polsbandje niet zichtbaar om hun pols dragen of een polsbandje dragen wat niet bij hun leeftijdscategorie hoort worden van het terrein verwijderd. Ter voorkoming daarvan kunnen zij, uitsluitend wanneer de organisatie zulks toelaat, tegen betaling van € 15,00 een polsbandje kopen waarna ze op het terrein mogen blijven.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor om, wanneer haar dat met het oog op naleving van de huisregels alsmede de openbare orde en veiligheid geraden voorkomt, bepaalde personen al dan niet preventief de toegang tot het terrein te ontzeggen of hen van het terrein te verwijderen.
 9. Indien naar het oordeel van de organisatie een persoon in dermate kennelijke staat van dronkenschap verkeert heeft de organisatie het recht en juridisch ook de plicht om het schenken van alcoholhoudende dranken aan deze persoon te weigeren.
 10. Het betreden van het festivalterrein geschiedt geheel op eigen risico. Schade aan bezoekers en/of goederen van bezoekers zal, uitsluitend indien en voorzover de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zulks dekt, voor maximaal het door de verzekering vast te stellen bedrag voor uitkering in aanmerking komen. Alleen schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de zijde van de organisatie van het festival kan (eventueel) voor vergoeding in aanmerking komen. De aansprakelijkheid van de organisatie is ten allen tijde beperkt tot het bedrag wat door de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie wordt vastgesteld en uitbetaald. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor voorvallen en schade die zich buiten het eigenlijke festivalterrein voordoen en/of die door andere bezoekers wordt veroorzaakt, tenzij aangetoond kan worden dat het voorval aan de opzet of grove schuld van de organisatie is te wijten.
 11. Zowel het programma (line-up) alsmede de locatie en datum van het festival zijn onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een op de site aangekondigde artiest of band te vervangen voor een gelijkwaardige en/of gelijksoortige band of artiest. De organisatie behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor om het festival, indien daar naar haar oordeel de noodzaak toe bestaat of zulks van hogerhand wordt opgelegd, naar een andere locatie en/of datum te verplaatsen. Bij verplaatsing en/of een programmawijziging zullen de reeds aangeschafte toegangskaarten hun gelding behouden.
 12. Toegangsbewijzen worden door de organisatie niet teruggenomen en voor toegangsbewijzen betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Dit beginsel lijdt alleen uitzondering wanneer het festival door de organisatie definitief wordt afgelast. Kopers die in dat geval restitutie van de koopsom verlangen dienen hun originele toegangsbewijs onder vermelding van hun naam en bankrekeningnummer op te sturen naar Postbus 129, 9230 AC Surhuisterveen. Betaalde servicekosten die in de toegangsprijs zijn verwerkt alsmede de koopsom voor gekochte (merchandise)goederen zullen niet worden terugbetaald. In voornoemd geval heeft de koper recht op afgifte van het gekochte en teruggave van de door hem betaalde entreeprijs exclusief servicekosten.
 13. Bezoekers dienen hun vervoermiddelen op de daartoe door de organisatie aangewezen plekken te parkeren. Bij overtreding kan het vervoermiddel op kosten van de eigenaar worden verwijderd.
 14. Eenmaal gekochte consumptiemunten kunnen niet weer tegen geld worden ingewisseld.
 15. Tijdens het festival worden foto en video-opnames gemaakt voor zowel veiligheidsdoeleinden als ook voor promotionele doeleinden. Een bezoeker stemt met het kopen of aanvaarden van een toegangsbewijs en het betreden van het terrein in met de mogelijkheid dat hij of zij herkenbaar op de foto of film zal staan en geeft toestemming voor het gebruik van de foto en film voor promotionele doeleinden en verspreiding daarvan via internet en sociale media.
 16. In principe kan op het terrein worden gepind, doch de organisatie kan, nu zij hierbij afhankelijk is van door derden geleverde diensten en telecommunicatieverbindingen een goede werking hiervan niet garanderen.
 17. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie over hoe te handelen.